+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ...

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje – nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17


Informacje o naborze
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 31 marca 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 25 kwietnia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).


Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 lipca 2017 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wsparcia będzie zakup w jednostkach naukowych usług doradczych lub naukowo-badawczych związanych z:

  • przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,
  • opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.
Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Zainteresowane Podmioty prosimy o kontakt z przedstawicielem naszej firmy.