+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl
 • baner
 • baner
 • baner
125+
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
250+ mln
POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA
100%
POZYTYWNYCH
KONTROLI
13+ lat
DOŚWIADCZENIA

Obszary działalności

Również i nam udało się przekształcić możliwość, którą dają dotacje, w realne korzyści. Dlatego też wiemy, jak istotne jest to wsparcie i jakie znaczenie ma ono dla rozwoju firm. Jesteśmy zarówno beneficjentem środków UE, jak i firmą z sukcesem pozyskującą dotacje dla swoich Klientów. Naszą misją jest umożliwienie realizacji wszelkich koncepcji i pomysłów biznesowych. Świadczymy usługi doradcze w trzech głównych obszarach. Obejmują one najbardziej istotne zagadnienia w rozwoju podmiotów z sektora prywatnego. Podejście projektowe pozwala nam na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klienta.


Kluczowym priorytetem UE na lata 2014-2020 jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej.   Wspierane będą prace badawcze i rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie lub rozbudowę działu B+R w przedsiębiorstwie.   Fundusze na działalność B+R pozwalają przedsiębiorstwom zoptymalizować w firmie wydatki na:
 • wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R
 • realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • zakup wyników badań z jednostek naukowych
 • tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów
 • stworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych)
 • ochronę własności przemysłowej
 • komercjalizację wyników badań
 • zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R)
 • utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie
  P4P Consulting posiada praktykę w doradztwie badawczo-rozwojowym i angażuje się w projekty służące badaniom i komercjalizacji ich wyników. Naszym celem jest  dostarczenie przedsiębiorstwom jak najszerszego wsparcia umożliwiającego zdobywanie przez nich nowych, innowacyjnych narzędzi i produktów dla rozwoju ich działalności i wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku.

PROJEKTY INWESTYCYJNE w perspektywie 2014 – 2020 w dużej mierze będą dotyczyć wdrażania wyników zakupionych lub przeprowadzonych wcześniej przez przedsiębiorstwo wyników prac badawczo-rozwojowych, noszących znamiona innowacji produktowej lub procesowej.    

Koszty kwalifikowalne w projektach inwestycyjnych obejmą m.in.:
 • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu;
 • zakup budynku, budowli lub ich części;
 • zakup środków trwałych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tytułu umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 • najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli lub ich części, do dnia zakończenia realizacji inwestycji;
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych.
  P4P Consulting oferuje przedsiębiorstwom kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego, pomoc w zakresie dopracowania pomysłu inwestycyjnego, a także stałą współpracę w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Wdrażanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami jest w coraz większym stopniu stosowane zarówno na europejskim, jak i globalnym rynku. Projekty informatyczne, niezależnie od ich rodzaju stają się codziennością każdej organizacji.

P4P Consulting wspomaga realizacje w dziedzinie informatyki o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym w ramach aktualnie dostępnych działań unijnych skierowanych do nowoczesnych e-przedsiębiorstw, które mogą uzyskać dofinansowanie dla projektów polegające na:
•    Świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi),
•    Wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług,
•    Tworzeniu produktów ułatwiających firmom współpracę z innymi firmami za pomocą internetu i innych nowoczesnych narzędzi komunikowania się,
•    Inwestycji w infrastrukturę informatyczną, wspomagającą zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT).

Pozyskanie dotacji

1
ANALIZA I STRATEGIA

ANALIZA I STRATEGIA

Rozpoczniemy od analizy przedsięwzięcia pod względem możliwości pozyskania dotacji

2
SPOTKANIE

SPOTKANIE

Na spotkaniu omówimy, jakie działania będą najskuteczniejsze, ustalimy plan prac nad projektem i podpiszemy umowę

3
WNIOSEK I MONITORING

WNIOSEK I MONITORING

Przygotujemy dokumenty, składamy projekt
i monitorujemy każdy etap jego oceny

Realizacja projektu

1
DOKUMENTACJA

DOKUMENTACJA

Pomożemy Ci szybko zgromadzić całą
potrzebną dokumentację

2
PROCES ROZLICZEŃ

PROCES ROZLICZEŃ

Przeprowadzimy krok po kroku po procesie rozliczeń

3
POMOC

POMOC

Służymy wszelką radą przed, w trakcie
i po przyjęciu wniosku

Kontrola projektu

1
KOMPLETOWANIE

KOMPLETOWANIE

Przygotowujemy wszystko, co będzie
potrzebne do kontroli

2
OPIS ZAŁOŻEŃ

OPIS ZAŁOŻEŃ

Pomożemy właściwie ocenić i opisać osiągniecie celów i wskaźników projektu

3
PEWNE WSPARCIE

PEWNE WSPARCIE

Jesteśmy obecni na każdym etapie kontroli