+48 722 22 33 66 biuro@p4pconsulting.pl

Ogłoszenie o naborze - 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe...

Ogłoszenie o naborze - 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17

Informacje o naborze
Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17:
oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
typ projektu: Infrastruktura B+R  

Termin składania wniosków o dofinansowanie
Nabór wniosków rozpoczyna się 29 września 2017 do 29 grudnia 2017 r.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2018 r.  

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R
  1. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.
  1. Instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R).
  Finanse
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania
a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.
  • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł.
  • Kwota przeznaczona na konkurs
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 71 000 000 zł.  

Zakończenie realizacji projektu – do 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa inwestycji.